archív kategorie

Gramatika

Nepravidelná slovesa – procvičování

Seznam nepravidelných sloves v angličtině najdete na samostatné stránce Nepravidelná slovesa. V každém kroku máte za úkol doplnit dva tvary některého z nepravidelných sloves. Hodně štěstí!

Kondicionály (podmínkové věty)

Podmínkové věty ze své podstaty vyjadřují, za jaké podmínky, za jaké situace se něco stane, případně za jaké podmínky by se něco stalo. Popisují tedy výsledek něčeho, co se může v přítomnosti nebo budoucnosti stát, anebo něčeho, co se mohlo stát … Celý článek

Stupňování přídavných jmen

Protože zde existuje množství výjimek, je teoretický rozbor tohoto gramatického jevu  určitě složitější než následná praxe. Nelze zde hovořit o jasně daných pravidlech, nicméně jde přece jen hlavně o to si jednotlivá nejčastěji používaná adjektiva v běžné řeči zapamatovat, což … Celý článek

Modální slovesa sekundární

Sekundární modální slovesa mají v přítomném čase naprosto stejné tvary, s jakými se setkáme u modálních sloves primárních. Velmi důležitým rozdílem ovšem je, že nesou ve větě zcela jiný význam. Vyjadřují názor nebo postoj mluvčího k tomu, co říká. Jinak řečeno, vyjadřují míru přesvědčení … Celý článek

Modální slovesa

Modální (způsobová) slovesa zpřesňují a vytřibují význam vět a dávají tak mluvčímu možnost vyjádřit své přesvědčení, obavy, schopnosti či touhy. Proto je velice užitečné se na ně zaměřit blíže. Modální slovesa slouží jako pomocná slovesa, určující způsob hlavního plnovýznamového slovesa věty. Vyjadřují … Celý článek

Vyjádření budoucnosti pomocí vazby GOING TO

Angličtina zná několik způsobů vyjádření budoucnosti. Jedním z nich je vazba going to + infinitiv (bez předložky „to“). Tvoření vět pomocí going to Věty oznamovací se tvoří pomocí vazby going to, za kterou následuje plnovýznamové sloveso v infinitivu (ve svém základním … Celý článek

Určitý a neurčitý člen

Problematika používání určitých (definite) a neurčitých (indefinite) členů (articles) není úplně jednoduchá. Než se do ní pustíme, připomeňte si, která podstatná jména jsou počítatelná a která ne. Určité a neurčité členy patří mezi tzv. determiners (viz slovní druhy), což jsou … Celý článek

Kdy použít čas předpřítomný a kdy předpřítomný průběhový?

Tento článek by měl sloužit jako vodítko, jestli máme použít průběhovou formu předpřítomného času, nebo ne. Obecně je častější průběhová varianta (present perfect continuous). Pokud se však ve větě vyskytnou: tzv.  state verbs typu know, understand, která obvykle nemají průběh … Celý článek

Budoucí čas prostý/future simple

Tvoření budoucího času prostého je velice jednoduché. Narozdíl od minulého času prostého nemá angličtina pro tento čas žádné odvozené tvary sloves a stačí tak použít ten základní, spolu s will nebo shall.

Split infinitive/rozdělený infinitiv

Infinitiv sloves v angličtině je charakterizován slovem to a samotným slovesem v základním tvaru, tedy např. to work, to dance. A právě situaci, kdy dojde k vložení nějakého dalšího slova mezi to a sloveso, říkáme split infinitive. Počítejte s tím, … Celý článek

Španělština online

Blog o španělštině nejen pro začátečníky.