Stupňování přídavných jmen

Protože zde existuje množství výjimek, je teoretický rozbor tohoto gramatického jevu  určitě složitější než následná praxe. Nelze zde hovořit o jasně daných pravidlech, nicméně jde přece jen hlavně o to si jednotlivá nejčastěji používaná adjektiva v běžné řeči zapamatovat, což vzhledem k tomu, jak často je uslyšíme, není žádný problém. Takže se nebojme a hurá do toho!

Stejně jako v češtině rozlišujeme tři tvary anglických adjektiv:

  1. základní tvar (nice, heavy, handsome)
  2. komparativ (nicer, heavier, more handsome)
    – srovnává dva a více věcí, vlastností, jevů
  3. superlativ (nicest, heaviest, (the) most handsome)
    – vybírá z množiny to, co vyniká nad zbytek

Jak je vidět v příkladech v závorkách, mohou komparativy a superlativy různých adjektiv nabývat mírně rozdílných forem v závislosti na tom, kolik slabik přídavné jméno má a na tom, zda končí samohláskou či souhláskou. Podle toho můžeme obecně rozdělit adjektiva na několik skupin.

Přídavná jména krátká

Adjektiva v zásadě jednoslabičná nebo dvouslabičná. Komparativ se tvoří přidáním koncovky -er (případně -r či -ier) ke kořeni slova, superlativ přidáním koncovky -est (případně -st či -iest) ke kořeni slova.

1. Končící souhláskou

clean (čistý) – cleaner – cleanest
cheap (levný) – cheaper – cheapest
short (krátký) – shorter – shortest

2. Končící samohláskou -y

dry (suchý) – drier – driest
heavy (těžký) – heavier – heaviest
dirty (špinavý) – dirtier – dirtiest
shy (stydlivý) – shyer – shyest  (výjimka, -y se nemění na -i)

3. Končící slabikou -er nebo -le

clever (chytrý) – cleverer – cleverest
simple (jednoduchý) – simpler – simplest
humble (skromný) – humbler – humblest

Přídavná jména dlouhá

Obsahují dvě slabiky či více než dvě slabiky, což znemožňuje „jednoduchý“ způsob skloňování. Skloňujeme tedy opisem pomocí „more“ a „(the) most“ + adjektivum. Právě tímto opisem ale můžeme vyjádřit i stupňování negativní, a to pomocí „less“ a „(the) least“ + adjektivum.

handsome (hezký)more handsome (hezčí)/less handsome (méně hezký) – (the) most handsome/ (the) least handsome (nejméně hezký)
difficult (složitý)more difficult/less difficult – (the) most difficult/(the) least difficult
amazing (úžasný)more amazing/less amazing – (the) most amazing/(the) least amazing
common (běžný)more common/less common – (the) most common/(the) least common

Nepravidelná přídavná jména

Některá adjektiva stupňujeme naprosto odlišně:

good (dobrý) – better – best
bad (špatný) – worse – worst
far (vzdálený) – farther – farthest

Specifická adjektiva

Některá adjektiva mohou mít dokonce dvojí skloňování bez toho, že by se jim jakkoliv měnil význam.

simple – simpler/more simple – simplest/(the) most simple
stupid – stupider/more stupid – stupidest/(the) most stupid
quiet – quieter/more quiet – quietest/(the) most quiet
clever – cleverer/more clever – cleverest/(the) most clever

Příklady

Komparativ

U komparativu srovnáváme dvě či více věcí a k tomuto srovnání používáme spojku than, v některých případech i spojku as.

I’m more fluent in English than you/than you are. (Anglicky mluvím plynuleji než ty.)
Let’s be quieter than the last time. (Pojďme být tentokrát tišší.)
They are less efficient than us/than we are. (Jsou méně výkonní než my.)
You are as old as I am. (Jsi tak starý jako já.)
The sky is not as clear as yesterday. (Nebe není tak modré jako včera.)

Superlativ

Superlativ vyjadřuje, že je něco jednoduše NEJ (a to ať v pozitivním, nebo negativním smyslu), a vzhledem k tomu, že toto NEJ vybíráme z množiny věcí, osob, jevů či aspektů, užíváme ve větách často předložky „of“ nebo „in“.

He is the most handsome guy in the group! (Je to nejhezčí chlap ze skupiny!)
This book is the best! (Tahle kniha je nejlepší!)
I’m looking for the most suitable candidate for this position. (Hledám nejvhodnějšího kandidáta na tuto pozici.)
Haven’t you said you are the bravest of us? (Neříkal jsi, že jsi nejodvážnější z nás?)