Vyjádření budoucnosti pomocí vazby GOING TO

Angličtina zná několik způsobů vyjádření budoucnosti. Jedním z nich je vazba going to + infinitiv (bez předložky „to“).

Tvoření vět pomocí going to

Věty oznamovací se tvoří pomocí vazby going to, za kterou následuje plnovýznamové sloveso v infinitivu (ve svém základním tvaru).

 • I am going to tell her about it. (Řeknu jí o tom. Hodlám jí o tom říct. Chystám se jí o tom říct.)
 • They are going to write a book together. (Napíšou o tom společně knihu. Společně o tom hodlají napsat knihu. Chystají se o tom společně napsat knihu.)
 • He is going to make coffee. (Uvaří kávu. Chystá se vařit kávu. Hodlá uvařit kávu.)

Záporné oznamovací věty vytvoříme jednoduše přidáním slova not a tedy pomocí vazby not going to + infinitiv.

 • I am not going to tell her about it. (Neřeknu jí o tom. Nehodlám jí o tom říct. Nechystám se jí o tom říct.)
 • They are not going to write a book together. (Knihu o tom společně nenapíšou. Nehodlají o tom společně napsat knihu. Nechystají se o tom společně napsat knihu.)
 • He is not going to make coffee. (Kávu vařit nebude. Nechystá se vařit kávu. Kávu vařit nehodlá.)

Otázku tvoříme prostou inverzí slov v první části věty, za níž následuje tvar going to + infinitiv.

 • Am I going to tell her about it? (Řeknu jí o tom? Hodlám jí o tom (vůbec) říct? Chystám se jí o tom (vůbec) říct?)
 • Are they going to write a book together? (Napíšou o tom společně knihu? Hodlají o tom společně napsat knihu? Chystají se o tom společně napsat knihu?)
 • Is he going to make coffee? (Uvaří kávu? Chystá se uvařit kávu? Hodlá uvařit kávu?)

Použití vazby going to

Tento způsob vyjádření budoucnosti má méně formální charakter než vyjádření budoucnosti pomocí slovesa will (budoucí čas prostý/future simple) a hojně se užívá v hovorové řeči. V zásadě jej používáme v několika případech.

Odhad budoucnosti

Podle viditelných znaků v přítomnosti jsme schopni odhadnout, co se v budoucnu stane.

 • Look, it is going to rain! Hele, bude pršet! (ptáci létají nízko, zvedá se vítr)
 • Oh dear, he is going to fall! Ale ne, on spadne! (už vrávorá, nevypadá to, že se udrží)

Plánování budoucnosti

O něčem jsme přemýšleli, zvážili to a naplánovali a tedy víme, že to hodláme udělat. Oznamujeme tedy plán, úmysl, záměr, který je předem zvážený, bez ohledu na to, jak celá věc nakonec dopadne.

 • We are going to visit my mum in Canada next month. Příští měsíc hodláme jet na návštěvu za mojí mámou do Kanady.
 • I’m going to clean the house on the weekend. O víkendu hodlám uklízet.
 • I am going to go to the city centre and get you some fruits since you are sick. Protože jsi nemocný, pojedu do centra a koupím ti nějaké ovoce.

Podle toho také budoucí čas můžeme s mírnými významovými odstíny přeložit do češtiny, jak je patrné v českém překladu.

Pozor! Tímto obratem sice vyjadřujeme úmysl, ten ale, jakkoliv může být promyšlený, nemusí být nakonec uskutečněn. Jeho pomocí totiž neimplikujeme, zda už jsme si koupili do Kanady letenku, zda doma vůbec máme čistící prostředky nebo jestli se vlastně máme jak do centra dostat, ale pouze naše rozhodnutí záměr uskutečnit. V tom spočívá rozdíl mezi going to a přítomným časem průběhovým (present continuous), který nejen že vyjadřuje úmysl, ale mluvčí pomocí něj sděluje i to, že vše potřebné (k cestě, úklidu, nákupu) je již zařízeno. Máme obstarané letenky, čistící prostředky i auto, kterým pojedeme na nákup. S tím se také pojí silnější stupeň odhodlání konkrétní věc uskutečnit, který ve větě vyjadřujeme.

 • We are going to visit my mum in Canada next month. X We are visiting my mum in Canada next month. (už je vše domluvené, maminka nás očekává, tak abychom už začali balit)
 • I am going to clean the house on the weekend. X I am cleaning the house on the weekend. (ne, opravdu s tebou nepojedu na výlet, musím uklidit)
 • I am going to go to the city centre and get you some fruits since you are sick. X I am going to the city centre and getting you some fruits since you are sick. (teď půjdu a donesu ti ovoce, protože bez vitamínů se neuzdravíš)

Pozor! Existují i případy, ve kterých můžeme vazbu going to zaměnit za přítomný čas průběhový beze změny smyslu věty.

 • What are you going to drink? = What are you drinking?

“What are you drinking?” tedy v tomto případě neznamená “Co (právě teď) piješ?”, ale otázku na to, co by si dotyčný rád objednal.

Rozkazovací způsob

Je také možné použít tuto vazbu jako jedno z možných vyjádření rozkazu. Na rozdíl od obvyklého rozkazovacího způsobu ale můžeme v takto použitých větách cítit i náznak výhružky.

 • Sit straight! Posaď se rovně!
 • You are going to sit straight now! Tak a teď se posadíš rovně (je ti to jasné?)!

Zejména v USA se hovorové řeči také velmi často můžeme setkat se zkráceným tvarem gonna + infinitiv. Jelikož je to způsob ekonomizace (zjednodušování) mluvené řeči, velmi často na něj narazíme v anglicky mluvených filmech, v hudbě i běžné řeči s rodilým mluvčím.

 • I’m afraid she is never gonna like me. Bojím se, že mě nikdy nebude mít v oblibě.)

Často je také užíván jako jeden ze způsobů, jak někomu vysvětlit cestu.

 • You are gonna go straight up the street and then you are gonna see the traffic lights. Půjdete rovně po ulici a potom uvidíte křižovatku.).

Použití vazby going to a will

Přestože oběma způsoby vyjadřujeme budoucí čas, na rozdíl od vazby going to má budoucí čas prostý trošku jiné využití. Také pomocí will vyjadřujeme odhad budoucnosti nebo její plánování, nicméně obě varianty mají jiné konotace.

Odhad budoucnosti

Odhad toho, co se stane, je čistě osobně vnímaný a nezaložený na objektivních skutečnostech. Sdělujeme jím, co si osobně myslíme, že se stane.

 • She is not going to pass the exam. (zkoušku objektivně vzato nemůže udělat, protože se pořádně ani neučila a navíc ji bolí hlava po včerejším večírku) X She will not pass the exam. (mám takový pocit, že na zkoušku není dost připravená, osobně bych se nedivil, kdyby ji nezvládla, ale je to jen odhad)
 • He is going to come back soon, you’ll see! (nemusíš se bát, vždyť už mi volal, že je na cestě)   X He will come back soon, you’ll see! (ale neboj, určitě se vzpamatuje a vrátí se)

Plánování budoucnosti

Zde vyjádření s will naznačuje spontánnost. Jsme na počátku rozhodování, neměli jsme moc čas o dané věci přemýšlet, jednáme bez rozmyslu. To znamená, že věc nejenom že není naplánovaná, není jisté, že se nakonec stane, ale mluvčí vlastně ani nemůže vědět, jestli jeho odhodlání za pár minut nebude to tam.

 • I am going to clean the house on the weekend. X I will clean the house on the weekend. (říkám si, že už je asi čas, měla bych to vážně udělat)
 • I will help you with the luggage! Pomůžu Vám s kufrem! (nyní vidím, že někdo potřebuje pomoct) X I am going to help you with the luggage. (jasně, že jsem tu pro tebe, až se sbalíš a budeš ho potřebovat snést ze schodů, stačí říct)