Rozdíl v použití gifted a talented

Gifted i talented znamenají něco velmi podobného. Vyjadřují, že je někdo nadaný pro nějakou činnost, respektive, že má někdo pro něco talent. Rozdíl je však v použití, neboť gifted se pojí s předložkou with a talented s předložkou at.

  • Joe is a gifted/talented teacher.
  • Paul is gifted with a great sense for music.
  • He is talented at learning foreign languages.

Celý příspěvek

Like a dislike

Sloveso like ve významu “něco rád dělat” se může pojit jak s infinitivem, tak s gerundiem (poznámka: infinitivu se v tomto významu používá hlavně v americké angličtině).

  • I like to exercise.
  • I like practising the language.

Like ve významu, kdy považujeme něco za správné, se ale pojí jen s infinitivem.

It’s time

Fráze it’s time (nebo it’s about time) používáme, pokud chceme ostatní lidi popohnat k činnosti či jen oznámit nějakou budoucí událost/činnost (už je na čase/je (nejvyšší) čas/touto dobou). Je však důležité si zapamatovat, že po těchto frázích je třeba dát následující sloveso do minulého času nebo použít infinitiv: Celý příspěvek

Nahrazení věty infinitivem/Infinitive Replacing a Clause

V některých případech se v anglických souvětích používá namísto vedlejších vět vyjádření v infinitivním tvaru. Tyto výrazy jsou si navzájem ekvivalentní, avšak ty s infinitivem většinou vyznívají přeci jen přirozeněji, tak jak by je použil rodilý anglický mluvčí. Navíc v mnoha případech jsou opisné tvary přímo krkolomné jazykolamy, které lze elegantně nahradit právě použitím infinitivu. Níže uvedu pár příkladů, kdy je možné infinitiv použít a jak se taková konstrukce tvoří. Celý příspěvek

Be used to/used to

Kolokace be used to (doing) a used to (do) není těžké od sebe rozeznat:

Problémem však bývá zapamatovat si, kdy následuje sloveso v průběhovém (-ing) tvaru a kdy ne. Takže pamatujte – průběhový tvar se používá pouze u vazby be used to (doing).

  • I am used to getting up early. (Jsem zvyklý vstávat brzo.)
  • I used to get up early. (Vstával jsem brzo. – minulost, už neplatí)