Breath x breathe

Slova breath a breathe se od sebe neliší pouze v přidaném „e“ na konci. Zatímco breath je podstatné jméno znamenající dech, nádech, výdech atp., breathe je sloveso – v překladu dýchat.

Pozor si však dejte také na výslovnost, která je u těchto slov jiná:

  • breath  /breθ/
  • breathe /brið/

Advice x advise

Slovíčka advice a advise se často pletou, navíc se dělají i chyby ve výslovnosti.

Základní rozdíl mezi nimi je, že advice /əd’vaɪs/ je podstatné jméno – česky rada, kdežto advise /əd’vaɪz/ sloveso – česky poradit. Jejich výslovnost  je pak prakticky obrácená – advice se čte se „s“ na konci, advise pak se „z“. Pamatujte také, že podstatné jméno advice je nepočitatelné! Celý příspěvek

Saxon genitive/possessive ‚s

Saxon genitive, označovaný také např. jako possessive ‚s, se v angličtině používá k vyjádření vlastnictví (Petr’s book), vlastností (sweater’s color), kvalit, místa, času (hour’s walk), vzdálenosti (twenty kilometers’ trip), hodnoty (one dollar’s worth) apod.

Základní pravidla

U podstatných jmen v jednotném čísle přidáváme apostrof + s

  • Petr‚s book (Petrova kniha)
  • my father’s laptop (notebook mého otce)

U podst. jmen v jednotném čísle končících na s, můžeme s za apostrofem vynechat:

Effective x efficient

Slovo effective lze použít v několika různých významech:

  • successful – být úspěšný/plnit cíle, které chceme – např. The new medicine is an extremely effective cure for a headache (ten nový lék velice dobře tlumí bolesti hlavy).
  • being used/being in effect – být v platnosti – např.: The law becomes effective next year (ten zákon začne platit příští rok).
  • in fact – k vyjádření nějaké skutečnosti, která není oficiální – např. Although he’s not officially our boss, he’s in effective control of the office (přestože není náš šéf, prakticky tu kancelář řídí).

Naproti tomu efficient se více blíží českému „být efektivní, produktivní, šetřit časem nebo prostředky“ – pracovat rychle/efektivně/organizovaně, umět se rychle rozhodnout – např. The car is very efficient (to auto je velice úsporné).  He hasn’t made very efficient use of his time in revising for these exams (nedokázal dobře využít čas, který měl k přípravě na ty zkoužky).

Continually x continuously

Ačkoli jsou si tyto příslovce podobné, znamenají každý trochu něco jiného.  Continually, které vychází ze slova continual, znamená „opakovaně“, většinou v negativním významu, např.: They argue continually (hádají se opakovaně). Synonymum ke slovu continually je příslovce repeatedly.

Naproti tomu slovo continuously (od continuous) znamená „nepřetržitě“. You can’t work continuously for six hours without a break! (nemůžeš pracovat šest hodin bez přestávky!).