Effective x efficient

Slovo effective lze použít v několika různých významech:

  • successful – být úspěšný/plnit cíle, které chceme – např. The new medicine is an extremely effective cure for a headache (ten nový lék velice dobře tlumí bolesti hlavy).
  • being used/being in effect – být v platnosti – např.: The law becomes effective next year (ten zákon začne platit příští rok).
  • in fact – k vyjádření nějaké skutečnosti, která není oficiální – např. Although he’s not officially our boss, he’s in effective control of the office (přestože není náš šéf, prakticky tu kancelář řídí).

Naproti tomu efficient se více blíží českému „být efektivní, produktivní, šetřit časem nebo prostředky“ – pracovat rychle/efektivně/organizovaně, umět se rychle rozhodnout – např. The car is very efficient (to auto je velice úsporné).  He hasn’t made very efficient use of his time in revising for these exams (nedokázal dobře využít čas, který měl k přípravě na ty zkoužky).

Continually x continuously

Ačkoli jsou si tyto příslovce podobné, znamenají každý trochu něco jiného.  Continually, které vychází ze slova continual, znamená „opakovaně“, většinou v negativním významu, např.: They argue continually (hádají se opakovaně). Synonymum ke slovu continually je příslovce repeatedly.

Naproti tomu slovo continuously (od continuous) znamená „nepřetržitě“. You can’t work continuously for six hours without a break! (nemůžeš pracovat šest hodin bez přestávky!).

Nepravidelná slovesa

Níže najdete tabulku všech nepravidelných sloves v angličtině. Pokud si chcete vaši znalost sloves procvičit, přejděte na Nepravidelná slovesa – procvičování.

Base
Form
Simple
Past Tense
Past
Participle
awake awoke awoken
be was, were been
bear bore born
beat beat beat
become became become
begin began begun
bend bent bent
beset beset beset
bet bet bet
bid bid/bade bid/bidden
bind bound bound
bite bit bitten
bleed bled bled

Celý příspěvek