Kondicionály (podmínkové věty)

Podmínkové věty ze své podstaty vyjadřují, za jaké podmínky, za jaké situace se něco stane, případně za jaké podmínky by se něco stalo. Popisují tedy výsledek něčeho, co se může v přítomnosti nebo budoucnosti stát, anebo něčeho, co se mohlo stát v minulosti (ale nestalo). Jsou lehce rozeznatelné – jsou to souvětí, složená minimálně ze dvou vět, přičemž jednu z nich vždy uvádí spojka if. Proto je v angličtině můžeme nalézt také pod názvem „if clauses“. Dělí se na několik typů.

Nultý kondicionál (zero conditional)

Popisuje stálé pravdy – události či věci, které se dějí vždy, když je naplněn určitý předpoklad. Slovesa obou vět mají tvar přítomného času. If proto v těchto větách pak může být běžně nahrazeno spojkou when. Proto také české překlady vět můžeme uvozovat nejen spojkou pokud, ale také pomocí když nebo vždy když.

Může jít o obecné děje – typickým příkladem je věta:

 • If/when you heat water to 100 degrees celsius, it boils. (Pokud zahřejeme vodu na 100 °C, začne se vařit.)
 • If/when the sun goes down, it gets dark. (Když slunce zapadne, je tma.)

Týkají se ale také „osobních pravd“:

 • If/when I drink coffee, I get a headache. (Vždycky, když si dám kafe, začne mě bolet hlava.)
 • If/when I eat peanuts, I get swollen. (Vždycky oteču, když sním buráky.)

První kondicionál (first conditional)

Popisuje události v budoucnosti, které se pravděpodobně nebo velmi pravděpodobně stanou, pokud bude naplněn určitý předpoklad. Hlavní věta obsahuje sloveso v budoucím čase, vedlejší podmínková věta obsahuje sloveso v přítomném čase. If zde můžeme přeložit jako jestliže, pokud.

 •  If I catch the early bus, I will come visit you. (Jestliže stihnu dřívější autobus, přijdu tě navštívit.)
 • If I see her, I will tell her. (Pokud ji uvidím, řeknu jí to.)
 • I will go shopping on the way home if I have time. (Jestliže budu mít čas, nakoupím po cestě domů.)

Pozor! v některých případech můžeme ve větách vedlejších podmínkových narazit i na přítomný průběhový čas:

 • If they are going, I will stay at home. (Pokud oni půjdou taky, já zůstanu doma.)

Za určitých podmínek je také možné v obou větách použít budoucí čas:

 • If you will drive this fast, the police will catch you. (Pokud pojedeš takhle rychle, policajti tě určitě chytí.)

Zde mluvčí vyjadřuje nespokojenost s konáním řidiče, kterému se jednání asi nedá vymluvit. Pomocí užití will naznačuje nejen nespokojenost, ale také zdůrazňuje svoje přesvědčení o tom, co říká.

Druhý kondicionál (second conditional)

Popisujeme jím události v budoucnosti i v přítomnosti. Tentokrát ale takové, které se velice pravděpodobně nestanou. Říkáme, co by bylo, kdyby byla naplněna nějaká podmínka. To, že bude naplněna, je ale jednoduše hodně nepravděpodobné. Hlavní věta používá podmiňovací způsob (would + infinitiv), vedlejší podmínková věta užívá minulý čas. If zde překládáme jako kdyby.

 • If you didn’t smoke, you would not cough so much now. (Kdybys nekouřil, nekašlal bys teď tak moc.)
 • If I had some spare time, I would learn Chinese. (Kdybych měl nějaký volný čas, učil bych se čínsky.)
 • I would not go out in the rain without an umbrella if I were you. (Kdybych byl tebou, nechodil bych do deště bez deštníku.)
 • What would you say if I asked you to go out with me? (Co bys řekla, kdybych tě pozval na rande?)

Třetí kondicionál (third conditional)

Ještě více pojednává o nereálných záležitostech, navíc o těch, které už jsou minulostí a nelze je zvrátit. Říká, co by bývalo, kdyby. Tedy co by se muselo stát, aby minulost byla změněna a věci by teď byly jinak. Gramatická stavba věty je zde nejsložitější. V hlavní větě použijeme minulý podmiňovací způsob (would have + příčestí minulé), ve vedlejší podmínkové větě použijeme předminulý čas. If má zde formu kdyby býval/bývalo/bývala…

 • wouldn’t have been this tired if I had gone to bed earlier. (Nebyla bych teď bývala tak unavená, kdybych byla šla dřív spát. – tedy v obecné češtině Nebyla bych teď tak unavená, kdybych šla dřív spát. Ale nešla jsem a teď v práci klimbám.)
 • You would have not missed your plane if you had woken up on time. (Kdybys byl vstal včas, nebylo by ti uletělo letadlo. Pozdě bycha honit, teď letadlu máváš z odletové haly.)
 • If I had met you earlier, I would have married you. (Kdybych tě potkal dřív, oženil bych se s tebou. Ale už jsem si vzal jinou.)


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *